2 BASAMAKLI TOPLAMA VE ÇIKARMA

İndir (PDF, 693KB)

3 BASAMAKLI TOPLAMA VE ÇIKARMA

İndir (PDF, 690KB)

4 BASAMAKLI TOPLAMA VE ÇIKARMA

İndir (PDF, 691KB)